Gantek

Potansiyel Müşteri Yetkilisine Yönelik Aydınlatma Metni

GANTEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ POTANSİYEL MÜŞTERİ YETKİLİSİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Gantek”) olarak siz potansiyel ürün veya hizmet alıcısı yetkililerine ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz potansiyel ürün veya hizmet alıcısı yetkililerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından işleme amacı boyunca tarafınızdan sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Tablo-1

İşlenme Amaçları

Kişisel Veri

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Pazarlama amacıyla potansiyel müşterilerle iletişime geçilmesi

Kimlik bilgisi (isim, soy isim)

İletişim bilgisi (e-posta adresi)

Özlük bilgisi (çalıştığı sektör, çalıştığı şirket adı, unvanı, görevi)

Diğer (müşteri ID, arama sonucu, izin verme durumu, istenen pozisyon)

Açık Rıza

Pazarlama amacıyla iletişime geçilecek müşterilerin listelenmesi

Kimlik bilgisi (isim, soy isim)

İletişim bilgisi (telefon numarası, adres, e-posta adresi)

Özlük bilgisi (çalıştığı sektör, çalıştığı şirket adı, unvanı, görevi)

Diğer (müşteri ID, arama sonucu, izin verme durumu, istenen pozisyon)

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
  • Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı

Hukuka Uygunluk Sebebi

Alıcı Grubu

Aktarılan kişisel veri

Potansiyel Müşteri Yetkilileri ile iletişime geçilmesi

Açık Rıza

Tedarikçi (Ajans)

Kimlik bilgisi (isim, soy isim)

İletişim bilgisi (telefon numarası, adres, e-posta adresi)

Özlük bilgisi (çalıştığı sektör, çalıştığı şirket adı, unvanı, görevi)

Diğer (müşteri ID, arama sonucu, izin verme durumu, istenen pozisyon)

 

  • Yurt Dışı Aktarım

 Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.   

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

  1. Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  1. Talepleriniz

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde  http://www.gantek.com/ adresinde yer alan KVKK Bilgilendirme Metni bölümünde yer alan kvkk@gantek.com adresi aracılığıyla Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal kvkk@gantek.com adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.  Güncellemeleri  http://www.gantek.com/ adresinden takip edebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi

Mersis numarası              :
0389-0002-6910-0019

 

Adres: Rüzgarlıbahçe Mh. Şh. Yüz. Sinan Eroğlu Cad. K Binası No.3 K.4-5 Beykoz

E-posta: kvkk@gantek.com

Aydınlatma metnini okudum, anladım.      

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Yetkilisi adı-soyadı: 
İmza:                                                                                    Yer, Tarih:   

 

GANTEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

POTANSİYEL MÜŞTERİ YETKİLİSİNE YÖNELİK

AÇIK RIZA METNİ

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Gantek”) Potansiyel Müşteri Yetkilisine Yönelik Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum ve aşağıdaki tabloda seçerek onay verdiğim kişisel verilerimin aynı tabloda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirket tarafından, Aydınlatma Metninde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesini ve aşağıdaki tabloda tercihime sunulanlar arasında onay verdiğim alıcı gruplarına aktarılmasını kabul ediyorum.

İşbu Açık Rıza metni ile vermiş olduğum açık rıza beyanlarımı dilediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum.

İşlenme - Aktarılma Amaçları

İşlenecek Kişisel Verilerim

Aktarılacak Alıcı Grupları

Pazarlama amacıyla iletişime geçilmesi

Kimlik bilgisi (isim, soy isim)

İletişim bilgisi (e-posta adresi)

Özlük bilgisi (çalıştığı sektör, çalıştığı şirket adı, unvanı, görevi)

Diğer (müşteri ID, arama sonucu, izin verme durumu, istenen pozisyon)

Tedarikçi Ajans

İşbu Açık Rıza metni iki nüsha olarak tarafımdan imzalanmış olup, 1 (bir) imzalı nüshasını teslim aldım, diğer imzalı nüshayı Gantek’e teslim ettim.

Açık rıza metnini okudum, anladım.      

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Yetkilisi Adı Soyadı:

İmza:                                                                                    Yer, Tarih: