Gantek

Kişisel Verilerin İşlenmesi

GANTEK İNTERNET SİTESİ KVK BİLGİLENDİRME METNİ

Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş. (“Şirketimiz”;“Gantek”) olarak, resmi internet sitemiz olan http://gantek.com/ adresini (Site”) ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, Site ziyaretçilerimizi işbu Gantek İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?
Şirketimiz tarafından, Site adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.


Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

E- posta adresi ve içerik bilgisi.

support@gantek.com

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek.

Ad- soyad, firma adı, ülke, telefon numarası ve  içerik bilgisi.

https://gantek.com/ https://gantek.com/tr/iletisim

Vermiş olduğumuz hizmetlere yönelik soru ve önerilerinize cevap verebilmek.

Trafik verisi.

https://gantek.com/tr/gantek-te-calismak

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Özgeçmiş bilgileri.

job@gantek.com

Şirketimize internet sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanızı sağlamak ve sizi işe alım sürecimize dahil etmek.

 

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?
İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.
Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Gantek’in denetimindedir.
Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?
Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası
Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  Gantek bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatına olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.
Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Gantek, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde Gantek sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

Herhangi bir sorunuz olması halinde Şirketimizin KVK Yetkilisine kvkk@gantek.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, No:3, K Binası Kat: 4-5, Kavacık/ İstanbul